Kursisternes mening om Sprogcenter Randers.

Kursisternes mening om Sprogcenter Randers.

I juni 2018 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskaber til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Deltagergruppen udgjorde 151 kursister, svarende til 30 % af tilmeldte kursister på sprogcentret. 91 % er tilfredse med Sprogcenter Randers.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

  • Undervisningen
  • Lokaler og udstyr
  • Bøger og andre materialer
  • Relation til personale og medkursister
  • Informationsniveau

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2018

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel.

Undervisningen i klassen

91 %

Relation til medkursister

90 %

Relation til personale (undervisere, vejledere, reception)

92 %

Informationsniveau

88 %

Føler du dig velkommen på Sprogcenter Randers?

95 %

Hvor lærer du mest dansk (80 % på Sprogcenter Randers)?

80 %

*Tilfredsheden måles som den andel af respondenterne, der har svaret ”meget tilfreds” og ”tilfreds”.

I undersøgelsen indgik også en række spørgsmål om kursisterne selv, blandt andet blev der spurgt til kursisternes studievaner, erhvervsarbejde og fremmøde:

  • 33 % af respondenterne har erhvervsarbejde ved siden af danskundervisningen
  • 14 % har været fraværende mindst 5 gange i løbet af en tre måneders periode.

Sprogcentret vil med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsens resultater arbejde videre med udvikling af kvalitet og indhold i sprogcentrets tilbud. Sprogcentret vil særligt have fokus på at fastholde og udvikle fleksibiliteten i undervisningen for at understøtte kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere vil sprogcentret fortsat udvikle og understøtte de nødvendige rammer for læring, blandt andet ved at understøtte kursisternes sociale trivsel med udgangspunkt i klassen og skolen som en vigtig social sammenhæng.

Klik her for at se mere.