Danskuddannelser

Sprogcenter Randers tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud til voksne udlændinge inden for dansk, matematik og ordblindeundervisning.

Danskuddannelserne

Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati - står også centralt i uddannelserne.

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og enten

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen.
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

CEFR (Den fælles europæiske referenceramme for sprog)

Alle danskuddannelser relaterer sig til CEFR - Den fælles europæiske referenceramme for sprog. 

Hvad er CEFR?

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et almengyldigt system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og er i dag bredt anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. Det kan anvendes til alle sprog og giver uddannelsesinstitutioner og lærere klare retningslinjer for sprogundervisning.

På samme måde anvendes CEFR til at vurdere, om du har de efterspurgte sprogkompetencer, når du eksempelvis søger ind på en uddannelse eller søger et job.

Niveauerne i CEFR

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Her beskriver vi kort, hvilke sproglige kompetencer du har på hvert niveau. CEFR’s niveaubeskrivelser sætter de overordnede rammer for, hvad du vil lære på hver af vores danskuddannelser. De er vores rettesnor, når vi planlægger hvert enkelt danskuddannelse og vælger materialer og undervisningsmetoder.

I løbet af danskuddannelsen vil vi også hele tiden forholde os til CEFR, når vi evaluerer din indlæring, så den sikrer, at både du og dine holdkammerater når det ønskede niveau. Når du afslutter danskuddannelsen, får du et diplom, så du kan dokumentere dit dansksproglige CEFR-niveau. 

Skema til selvvurdering finder du her: Skema

Modulsystemet i Danskuddannelserne

Modulerne i Danskuddannelserne til voksne udlændinge relaterer sig til niveauerne i CEFR

Danskuddannelses opdeling