Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Uddannelsen består af både skole- og praktikforløb.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked. Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter både ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Praktikdelen skal være med til at give udlændingen:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet.
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.

Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Skoleundervisningen udgør i alt 20 uger á 37 timer og kan sammensættes af undervisning inden for fx:

 • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • HF-enkeltfag
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge

Der er ingen særlige optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav til en udlænding, der ansættes i et IGU-forløb. Udlændingens danskkompetencer vil dog have betydning for, hvilke uddannelser udlændingen kan følge i undervisningsforløbet.

Udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse.

Det gælder desuden, at flygtninge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsuddannelse, kan fritages for deltagerbetaling i forbindelse med følgende uddannelser:

 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • HF-enkeltfagsundervisning
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

I praktikdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Private virksomheder har mulighed for at søge om en bonus, når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU-forløbet. Der udbetales yderligere en bonus efter to års ansættelse, når forløbet er fuldført. Ansøgning sker via Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I Randers Kommune samarbejder Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers blandt andet med Randers FC omkring etablering af IGU-praktikker hos lokale virksomheder og med Tradium Randers, der tilbyder tilpassede AMU-forløb.