Ungeværket

Målgruppe: Kursister på DU1 & DU2 i aldersgruppen 18-22 år (inkl.) på visitationstidspunktet

Tilbuddet er integreret med den ordinære danskuddannelse til et samlet forløb på 20 timer om ugen (12 dansk, 8 aktivering). Hermed tilbydes en helhedsskole specielt målrettet unge flygtninge, som har haft en ufuldstændig eller afbrudt skolegang. Desuden skabes et ungemiljø, som giver kursisterne mulighed for en socialisering hen imod at stå på egne ben i deres liv i Danmark.

Den ordinære danskuddannelse

Danskundervisningen er specielt målrettet ungegruppen med fokus på relevante emner og problemstillinger. Desuden tages hånd om, at de unges mundtlige formåen nogle gange er langt bedre end deres skriftlige. Der arbejdes målrettet på at udbedre denne skævhed.

Den uddannelsesforberedende undervisning og vejledning

Skolekompenserende fag

Fagviften består af matematik, engelsk, it og samfundsfag. Desuden historie og nyheder. Fagene vælges ud fra det enkelte holds behov. Desuden sammensættes mindre kursusforløb, når der ses et behov for det. Det kan f. eks. være sociale adfærdsregler, kost og sundhed.

Studietur

Den årlige tur går til København eller til et andet område i Danmark. Studieture er en naturlig del af det danske uddannelsessystem og giver anledning til at arbejde tværfagligt med et overordnet emne, og involverer projektarbejde og andre arbejdsformer.  Demokrati er altid et underemne og et besøg i Folketinget er et fast programpunkt på turen til København.

Skolesocialisering

Målgruppen kommer generelt med en ringe og ustabil skolebaggrund fra hjemlandet. Derfor skal de, ud over det faglige, også lære at gå i skole i Danmark, hvor undervisningsformer blandt andet bygger på demokrati og medansvar.

For at modvirke frafald på ungdomsuddannelser gøres meget ud af, at kursisterne tilegner sig gode læringsstrategier, og de bliver præsenteret for og anvender arbejdsformer, som de kommer til at møde på ungdomsuddannelser.

Vejledning

Målgruppen har et særligt behov for vejledning, da mange af dem mangler et dansk netværk eller den nødvendige forældrestøtte. De har et minimalt kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, hvorfor vejledningen er et centralt element i tilbuddet. Vejlederen har regelmæssigt individuelle samtaler med kursisten, og i skoleforløbet er der indlagt vejledning i form af et særlig tilrettelagt kursus, der kan differentieres alt efter niveau og modulindplacering.

Afklaring

Skolegangen i tilbuddet er i høj grad et afklaringsforløb, hvor kursisternes fremtidsplaner løbende kan italesættes og justeres.  Kursisternes progression og dansktilegnelse følges nøje, så ønsker og kompetencer kan målrettes.

Kursus i arbejdsmarkedsforhold

Alle kursister, der har et helt forløb i Ungeværket frem til bestået danskprøve, deltager i undervisning i arbejdsmarkedsforhold: Erhvervslivets strukturer og organisering, skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen, fagforeninger og A-kassesystem. Endvidere undervises de i kontakt til Jobcenter, jobsøgning, CV, jobsamtale  og afdækning af kvalifikationer.

Praktikforløb

Sideløbende med forløbet i Ungeværket er kursisterne i virksomhedspraktik 15 timer om ugen, tilrettelagt af Jobcentret. Kursisternes oplevelser og erfaringer fra praktikkerne kan inddrages i undervisningen og vejledningen, med henblik på at bidrage til kursisternes forståelse, afklaring og målretning.

Forberedelse til uddannelse ligger (også) som et naturligt fokus i danskundervisningens emner og arbejdsformer.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:

Vejleder
Maria Sjøqvist
Tlf.: 8915 7713
E-mail: maria.sjoqvist@randers.dk