Specialundervisning

Rehabilitering gennem danskundervisning - Danskundervisning for traumatiserede og psykisk syge

Baggrunden for tilbuddet

Nogle svært traumatiserede og psykisk belastede flygtninge får psykologisk/medicinsk behandling, men er ellers uvirksomme, isolerede og overladt til sig selv/familien, fordi de skønnes for syge til at modtage et undervisningstilbud. De lærer derfor ikke sproget og integreres ikke. Familien er i disse tilfælde ofte i fare for at blive sekundært traumatiseret. Disse svært traumatiserede personer kan ofte hjælpes med nogle enetimer i hjemmet.

Andre, mindre traumatiserede personer, kan godt modtage danskundervisning på et sprogcenter, og i mange tilfælde går det godt. Nogle har dog ringe progression pga. hukommelses- og koncentrationsproblemer, der skyldes indre ubearbejdede oplevelser og måske medicinering. Ofte kan de ikke gennemføre danskuddannelsen. Disse kursister kan ofte hjælpes med støttetimer/specialundervisning med bl.a. hukommelses- og koncentrationstræning (psykoedukation).

I sværere tilfælde har den traumatiserede eller psykisk syge person brug for en særligt tilrettelagt undervisnings- og samværsform, som støtte til undervisningen almindelige klasse. Her kan vi tilbyde et ene-undervisningsforløb.

Rehabilitering gennem danskundervisning

Målet med eneundervisningen for traumatiserede er, at kursisten:

 • får fokus på sine ressourcer og styrket sin selvtillid og sit selvværd.
 • opnår forbedret indlærings- og koncentrationsevne.
 • får styrket sine sociale kompetence.
 • får taget en danskuddannelse.
 • afklares i forhold til egen situation og muligheder og udvikler redskaber til bedre mestring heraf – og herigennem opnår større handlekraft i forhold til fremtiden.
 • at de får taget godt fat på at blive integreret i samfundet og for manges vedkommende også på arbejdsmarkedet – til gavn for hele familien.
 • får helhed i indsatsen i et tæt samarbejde med sagsbehandler, jobcenter, CBR m.v.

Indhold

Danskundervisning integreret med kompenserende specialundervisning i et forløb der lægger vægt på:

 • at opbygge en meningsfyldt hverdag med overskuelige faste rammer.
 • at arbejde med en individuel læringsplan som bevidstgørende redskab i forhold til læring og andre fremskridt.
 • at arbejde med at kunne gå til modultest/prøve i dansk trods hukommelses- og koncentrationsproblemer.
 • at arbejde med forståelse af egne reaktioner (psykosocial special-undervisning)

Omfang

1-2 lektioner om ugen i tilknytning 12 lektioner på almindeligt hold.

Lærerne

Sprogcentret har specialuddannede undervisere, som gennem årene har samlet en stor ekspertise i undervisning af traumatiserede flygtninge.