Information til kursister

Hvad er Sprogcenter Randers?

Sprogcenter Randers er en skole, hvor du kan lære at tale, læse og skrive dansk.

På skolen går flygtninge og indvandrere, der planlægger at blive i Danmark. Her går også mennesker, der kun er i Danmark i en kortere periode i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

Hvem kan gå på Sprogcenter Randers?

Skolen er for voksne, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kunne bruge det i forbindelse med deres daglige liv, deres arbejde eller deres uddannelse i Danmark.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på hold og i skolens studiecenter. Der er undervisning i dagtimerne på hverdage. For personer med arbejde om dagen tilbyder vi undervisning om aftenen.

Kursisterne og lærerne er fælles om at planlægge undervisningen, men det er lærerens ansvar, at indholdet i undervisningen opfylder kravene i loven.

Er der mere, jeg skal vide om undervisningen?

Ja! En grundlæggende ide i det danske skolesystem er, at læreren har ansvaret for den faglige kvalitet i undervisningen, men det er kursistens eget ansvar at lære noget.
Det betyder, at du skal være aktiv og tage initiativer i forhold til undervisningen. Det betyder også, at det er dit ansvar at få lavet det hjemmearbejde, som er nødvendigt, for at du kan følge med.

Dansk sprog og kultur er to sider af samme sag. Derfor foregår undervisningen på mange forskellige måder, der hver for sig bidrager til at gøre kursisten bedre til at beherske det danske sprog i danske omgivelser.

Der veksles mellem klasseundervisning, hvor læreren underviser, og individuelt arbejde, gruppearbejde og pararbejde, hvor kursisterne arbejder sammen og får støtte fra læreren.

Udflugter udenfor skolen og gæster i klassen er en del af undervisningen, ligesom film, tv, blade, aviser og musik har plads ved siden af lærebøger og øvehæfter.

Målet er, at kursisten lærer at beherske de kulturelle koder, som er en betingelse for at kunne begå sig i Danmark.

Her er korrekt dansk ikke nok, man skal også kende normer og forventninger fra de mennesker, man er iblandt.

Skal jeg betale noget?

Ja! Du skal købe papir, blyanter og hæfter, men undervisning og bøger betales af den kommune, du bor i.

Depositum

En lovændring pr. 1.7.2017 betyder, at S-kursister (udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.), der henvises til danskuddannelse første gang efter den dato, skal betale et depositum på 1.250 kr. inden start på undervisningen. Au-pair personer er fritaget.

Depositummet tilbagebetales, når du stopper på sprogskolen.

Deltagerbetaling

For kursister, der er selvforsørgende, dvs. arbejdstagere eller studerende, er der fra 1. juli 2018 en deltagerbetaling på 2000 kr. pr. modul for at følge danskuddannelse.

Sprogskolen vil opkræve denne betaling, efter du har været til visitationssamtale. Du skal betale, inden du kan starte til danskundervisningen, og derefter hver gang du begynder på et nyt modul.

Betal og læs mere her.

Hvor længe skal man gå på skolen?

Det kommer an på, hvad du vil efter skolen og hvad der er realistisk for dig. Inden du begynder på skolen, kommer du til samtale med en af skolens vejledere. Sammen planlægger I din skolegang, og hvilket hold du skal begynde på. Det er almindeligt at gå på skolen i 2 - 3 år. I praksis er det individuelt for hver kursist.

Får man et eksamensbevis, når man holder op på skolen?

Ja, hvis du afslutter med en prøve i skriftligt og mundtligt dansk, hvilket skolen anbefaler.

Afslutter du skolen uden prøve, kan du få et bevis for aktiv deltagelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil gøre en ekstra indsats for at lære dansk?

Skolen har et Studiecenter. Her kan du arbejde på egen hånd eller efter en plan aftalt med din lærer. Du kan få vejledning i, hvordan du selv kan arbejde med at blive bedre til dansk.

I Studiecentret er der et bibliotek, computere, tv, video, arkiv med øvelser i grammatik, ordbøger samt et læsehjørne med blade og aviser.

Kan jeg blive undervist i andet end det danske sprog?

Uddannelsesværkstedet tilbyder uddannelsesforberedende undervisning og vejledning. Denne undervisning ligger udover de normale undervisningstimer, og det er noget, du skal aftale med din vejleder og din sagsbehandler.

Hvordan er dagligdagen på skolen?

I skolens frokoststue kan du købe varme og kolde drikke.

Rygning er ikke tilladt på skolen.

Mobiltelefon skal være slukket, mens du har undervisning eller er i Studiecentret.

Når dagens undervisning er slut, skal stolene sættes op under eller på bordene, så der kan gøres rent.

Det er ikke tilladt at bære kniv eller andre våben på skolen.

Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller indtage stoffer på skolen.

Kursister, som møder påvirkede til undervisningen, vil blive bortvist.

Er der andet, jeg skal vide?

På skolen er vi mange forskellige kulturer og mennesker sammen.

Vi forventer, at kursister og lærere behandler hinanden med respekt for forskellighederne.

Vi tolererer ikke, at grupper eller enkeltpersoner opfører sig krænkende i forhold til andre kursisters køn, race, religion eller politiske overbevisning.

Enhver skal kunne opleve, at det er trygt og behageligt at komme på skolen.

Enhver skal trygt kunne give udtryk for sine holdninger, det være sig i ord eller i påklædning.

Brud på disse regler vil ikke blive tolereret. I tilfælde, hvor der er tale om vold, vil den pågældende kursist blive bortvist.

Hvad gør jeg hvis jeg er syg eller af andre grunde ikke kan komme i skole?

Du skal naturligvis ikke gå i skole, hvis du er syg. Har du hjemmeboende børn under 15 år, har du ret til at blive hjemme på barnets første sygedag. (gælder ikke forsikrede ledige, kontakt din A-kasse).

Men du skal meddele, når du er fraværende på grund af dit eller dit barns sygdom.

De nærmere regler for, hvordan du skal forholde dig og hvem du skal ringe til, kan du læse på skolens hjemmeside - eller du kan spørge på skolens kontor.

Du skal tænke på følgende: hvis du er omfattet af integrationsloven og har midlertidig opholdstilladelse, er undervisning i dansk en del af det integrationsprogram, du skal deltage i. Har du for meget fravær, kan du få problemer med at få permanent opholdstilladelse. Det er et krav, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningen.

Hvis du modtager kontanthjælp, kan beløbet blive nedsat, hvis din sagsbehandler vurderer, du har for meget ubegrundet fravær.

Er du i tvivl om reglerne for fravær, skal du spørge din sagsbehandler.

Klippekort

Pr. 1. januar 2018 indførte regeringen regler om klippekort for nogle grupper af kursister. Reglerne gælder blandt andre for

  • arbejdstagere
  • studerende
  • familiesammenførte til arbejdstager eller studerende
  • au pair
  • grænsependlere

Læs mere om klippekortet her.