Indsatsmål og evaluering 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers for 2013 - 2014

1. Formål med aftalen

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at

 • skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger,
 • koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og
 • skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.

Denne aftale gælder for 2013-14, og aftalen indgås mellem Sprogcenter Randers og Randers Byråd.

2. Politiske visioner, mål og krav

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse til alle, der har ret hertil iht. Lov 259 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.. Loven omfatter tre danskuddannelser Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3, som retter sig mod udlændinge med forskellige forudsætninger. Desuden Intro-dansk, som retter sig mod udlændinge, som opholder sig i Danmark som arbejdstagere. Sprogcentret tilbyder alle tre danskuddannelser, samt Introdansk, og afholder statskontrollerede prøver to gange om året.

Målgruppen er primært nyankomne udlændinge over 18 år. De har ret til danskundervisning, som skal gennemføres inden for de første tre år. Personer omfattet af Integrationsloven henvises af Jobcenter Randers. Personer uden for integrationsloven orienteres om retten til danskuddannelse af sprogcentret og henvises af forvaltningen. Personer under 18 år kan henvises til sprogcentret, når det ikke er muligt at henvise dem til andet passende tilbud.

Ud over personer med uddannelsesret kan ledige udlændinge henvises af Jobcenteret som led i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vision 2017, målsætninger og Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers er en central institution i varetagelsen af integrationsopgaven, særligt i forhold til de borgere, der hører under den 3-årige integrationsperiode.

Randers kommune ser ikke integrationsopgaven som et område, hvor der skal formuleres en særskilt politik, men som et område, der falder naturligt ind under de generelle politikker for kommunens kerneopgaver. Med baggrund i synspunktet, at alle er borgere i Randers, også indvandrere, flygtninge og familiesammenførte, udarbejdes der derfor ikke en særskilt ’integrationspolitik’ i forlængelse af Vision 2017.

Sprogcenterets arbejde, tilbudsvifte og indsats understøtter de i budgetarbejdet fastsatte mål på arbejdsmarkedsområdet, der er besluttet i forbindelse med budgetarbejdet. Især understøtter sprogcenterets kerneydelser målsætningerne omkring størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet og flere unge i uddannelse (ministermålene).

Randers Kommune har endvidere i varetagelse af de kommunale opgaver målsætninger om, dels at levere en høj faglig kvalitet i forholdet til borgeren, og dels at være en god arbejdsplads for kommunens ansatte. Sprogcenter Randers er naturligvis også omfattet heraf og arbejder med afsæt i disse målsætninger.

Konkret afspejles målsætningen om høj kvalitet til borgeren i arbejdet med at udvide centerets fleksibilitet i forhold til kursisternes ofte meget skiftende behov, jf. afsnit 4.

3. ”Hvem er vi?”

Danskundervisningen er en del af Randers Kommunes samlede integrationsarbejde. Ud over kerneydelsen, danskundervisning, som udgør godt 80 % af den samlede aktivitet, tilbyder sprogcentret en række supplerende aktiviteter, som har et arbejdsmarkedsrettet sigte. Disse supplerende aktiviteter finansieres ved enkeltpladsbetaling fra kommunerne eller andre rekvirenter, eller finansieringen hentes af ministerielle puljer til forsøg og udvikling.

Sprogcentret har et særligt tilbud, ”Ungeværket”, for 18 – 25 årige, som får et fuldtidstilbud med almene skolefag, vejledning og praktik i kombination med danskundervisningen.

Desuden har sprogcentret et specialundervisningstilbud på 6 årspladser for personer, som pga. psykiske lidelser eller traumer har behov for kompenserende specialundervisning for at kunne have udbytte af danskundervisningen. Denne undervisning gives i henhold til Lov 658/145/592 om specialundervisning for voksne i kombination med danskuddannelsen.

Kursister: Der forventes ca. 440 kursister i 2013, hvoraf ca. 80 % forventes at være bosiddende i Randers kommune og resten henvist fra de omkringliggende kommuner.

Ca. 90 % af kursisterne forventes at være selvforsørgende / forsørget af ægtefællen, mens resten modtager kontanthjælp eller dagpenge. Antallet af flygtninge har været faldende de senere år og udgør i foråret 2012 ca. 19 % af kursisterne.

Antallet af borgere fra EU-lande har været stigende og udgør i foråret 2012 ca. 30 % af kursisterne på daghold. Blandt aftenkursisterne udgør arbejdstagere fra Østeuropa ca. 80 %.

Dagkursister tilbydes hold med 18 – 20,4 lektioner/ugen og aftenkursister hold med 2 aftener á 3 lektioner/ugen. Timetallet kan dog tilpasses individuelt under hensyntagen til kursisternes arbejde. Ungeværket tilbyder 30 lektioner om ugen. Andelen af aftenkursister har været stigende og udgør nu ca. 30 %.

Personale: Der er ansat 33 lærere (29,8 årsværk), 3 medarbejdere (3 årsværk) i administrationen, 2 medarbejdere i flexjob på biblioteket, 2 medarbejdere inden for service/pedel/IT-support (heraf 1 i flexjob), 1 souschef og 1 forstander. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere svarende til ca. 3 årsværk på tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter. Herudover er pt. 3 personer i virksomhedspraktik og 1 person (sundhedskonsulent) i ansættelse med løntilskud.

Sprogcenter Randers ser sig selv som en arbejdsplads med et stort engagement, med omstillingsparathed og udviklingslyst. Skolen lægger vægt på en venlig og positiv dialog i samarbejdet med kursisterne, hinanden og omverdenen. Brugerundersøgelser og anden respons viser også, at kursisterne synes, at det er en god skole, hvor de lærer noget, har gode lærere, og hvor det er rart at være. Tillige tilkendegiver medarbejderne, bl.a. i APV-undersøgelser, at der er et godt arbejdsmiljø med en høj grad af medarbejdertrivsel. Dette ønsker centeret at værne om ved:

 • at sikre et højt informationsniveau samt indflydelse på arbejdet gennem formelle strukturer for information og kommunikation
 • at samarbejdet er organiseret i selvstyrende teams, som har stor frihed i tilrettelæggelse af arbejdet
 • at der er gennemskuelige kriterier for opgave- og ressourcefordeling
 • at støtte medarbejdere med særlig vanskelige og belastende opgaver med supervision
 • at synliggøre ledelsens beslutningsgrundlag
 • at væsentlige ændringer forberedes grundigt, herunder at medarbejderne inddrages i planlægningen
 • at støtte medarbejdere, der er ramt af sygdom eller krise gennem tilpasning af arbejdstid og opgaver.

Sprogcentret har til huse i nyindrettede lokaler i Vestergade 34.

4. og 5. Mål og opfølgning på mål

”Al den kommen og gåen”.

Fleksibel danskuddannelse, som understøtter udlændinges

arbejdsmarkedstilknytning – og samtidig har høj kvalitet og effektivitet.

Mål

Sprogcenter Randers vil videreudvikle fleksibiliteten i undervisningen med henblik på at styrke kursisternes muligheder for at følge danskuddannelsen med udbytte sideløbende med arbejdet:

 • Nye kan hurtigt følge med på holdet
 • Holdet bremses ikke af nye kursister
 • Kursister kan altid kombinere danskundervisning med arbejde
 • Undervisningen forstyrres ikke af kursister, som har individuelt, reduceret skema

Baggrund

Skolen har løbende optag, hvilket betyder, at nye kursister løbende kommer ind på igangværende hold. Mange dagkursister har et individuelt skema (30 %), hvor de kun følger nogle af holdets timer, for at kunne passe et arbejde ved siden af sprogskolen. (45 % af dagkursisterne har job, og af dem arbejder 1/3 mere end 30 timer om ugen). Endvidere sker der hyppige afbrydelser og genoptagelser af undervisningen, da mange kursister ikke gennemfører danskuddannelsen i ét sammenhængende forløb, men afbryder for en tid af arbejdsmæssige eller andre grunde for senere at vende tilbage og fortsætte inden for de 3 år, de har en uddannelsesret. Danskuddannelsen er modulopdelt og er netop baseret på, at man kan flekse ind og ud, eller at man evt. kan stoppe, når man synes man har opnået tilstrækkelig danskfærdighed.

Ovenstående vilkår stiller krav til sprogcentret om at kunne tilpasse undervisningen fleksibelt og samtidig sikre, at der er ro og kontinuitet for alle kursister.

I brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 nævner enkelte kursister uro og tab af tempo i undervisningen som følge af det store flow. Dette opleves også af lærerne som en stor ulempe.

Midler/ aktiviteter

 • Undersøgelse af, om der kan laves bedre, mere fleksible skema-varianter eller undervisningstilbud, f.eks. i kombination med web-baserede selvstudier.
 • Udvikling af procedure for løbende optag, herunder intro-forløb for kursister, som genoptager forløbet (ikke kun intro for begyndere).
 • Skabe en god kultur blandt kursisterne om, hvordan man gebærder sig, når man skal gå tidligt/ kommer senere.
 • Synliggørelse/bevidstgørelse af mål og krav til arbejdsindsats, så kursisten i højere grad kan tage ansvar for sit forløb.
 • Forsøg med Kursistmakker-par, som holder hinanden opdateret.
 • Forsøg med kursistmentorer – en liste med billede, navn, nationalitet, sprog – som kan kontaktes efter behov.
 • Udvikling af fjern-undervisningsforløb, evt. i kombination med mødegange.
 • Udvikling af interaktive læringsplaner, som giver kursisten overblik over, hvilke læringsmål der er nået og hvilke der resterer.
 • Etablering af online-platform, hvor kursister kan hente undervisningsplaner, hjemmearbejde, opgaver og rettede opgaver.
 • Forsøg med arbejdsformer til differentiering af holdundervisningen.
 • Afprøvning af Dansksimulator og andre webbaserede undervisningsprogrammer som supplement til undervisningen.

Succeskriterier:

Efter 1 år:

Der er gjort forsøg og erfaringer med ovennævnte tiltag, og konkluderet på, hvorvidt de enkelte tiltag skal videreføres, og i givet fald hvordan det skal foregå.

Succeskriterier:

Efter 2 år:

De af ovennævnte tiltag, som har vist sig brugbare, er gennemført.

I år 2 er der ikke eksempler på kursister, som ikke kan få et dansktilbud, fordi det ikke kunne tilpasses arbejdstiden.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i marts 2014 har ingen kritik af uro og forstyrrelser i undervisningen pga. ”kommen og gåen”.

Opfølgning/

Evaluering:

Forsøgene evalueres løbende på teammøderne, på koordinatormøderne og på SC-møderne.

Vejlederne/koordinatorerne noterer løbende eventuelle eksempler på kursister, som ikke kan deltage, fordi dansktilbuddet ikke kan tilpasses arbejdstiden.

Resultaterne drøftes på de halvårlige økonomi- og udviklingsmøder mellem social- og arbejdsmarkedssekretariatet og Sprogcenter Randers i foråret 2013, efteråret 2013 og foråret 2014.

I forbindelse med den generelle evaluering af aftalen udarbejder Sprogcenter Randers i sommeren 2014 en status på, hvordan udviklingsmålene vedrørende ”Al den kommen og gåen” er opfyldt.

Opfølgning

Efter 2014

Ved hjælp af brugerundersøgelser følges, om resultaterne fastholdes, og om målene fortsat nås, eller om der er behov for at revidere og forny dem.

6. Brugertilfredsheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser

I marts 2013 og i marts 2014 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse med samtlige de kursister, som er tilmeldt undervisningen i den uge, hvor undersøgelsen finder sted, og som har tilstrækkelige danskfærdigheder til at kunne forstå og besvare spørgeskemaet på dansk. Der er tale om det samme elektroniske spørgeskema og den samme fremgangsmåde, som blev anvendt i marts 2012.

Der gennemføres en APV i foråret 2014, hvor det er 3 år siden sidste APV. Der spørges til medarbejdernes tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø, samt til trivsel og tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø.

Evaluering af aftale 2013/2014 – Sprogcenter Randers

Overordnet mål

”Al den kommen og gåen”.

Fleksibel danskuddannelse, som understøtter udlændinges arbejdsmarkedstilknytning – og samtidig har høj kvalitet og effektivitet.

Målsætning

Videreudvikling af fleksibiliteten i undervisningen med henblik på at styrke kursisternes muligheder for at følge danskuddannelsen med udbytte sideløbende med arbejdet:

 • Nye kan hurtigt følge med på holdet
 • Holdet bremses ikke af nye kursister
 • Kursisterne kan altid kombinere danskundervisning med arbejde
 • Undervisningen forstyrres ikke af kursister, som har individuelt, reduceret skema

Midler/ konkrete aktiviteter

Sprogcenter Randers har:

 • afprøvet alternative, individuelle skemavarianter
 • indgået et partnerskab om e-sprogcenter sammen med de øvrige kommunale sprogcentre
 • ·videreudviklet introforløbet for begyndere og etableret en procedure for introduktion af genoptagere
 • haft fokus på at skabe en god kultur blandt kursisterne i forhold til ”kommen og gåen”
 • tydeliggjort danskuddannelsens mål og krav i visitationen og i regelmæssige evalueringssamtaler i forbindelse med modultest
 • forsøgt at etablere kursistmakkerpar og kursistmentorer
 • udviklet interaktive læringsplaner, omfattende alle moduler på Danskuddannelse 2 og 3
 • etableret en online-platform, ”Holdrum” hvor kursist – lærer – lærer kan kommunikere og udveksle opgaver
 • afprøvet Dansksimulator

Resultater

 

Der er udviklet forskellige skemavarianter, så den enkelte kursist kan få et fleksibelt skema, tilpasset arbejdssituationen. Skemaet kan bestå af en del af holdets timer, evt. kombineret med selvstudier i Studiecentret, eller det kan, når kursisten har de rette indlæringsforudsætninger, sammensættes af fleksible selvstudietimer og ene-timer.

e-sprogcenter giver de kursister, som har de nødvendige forudsætninger, adgang til et virtuelt danskuddannelsestilbud uafhængigt af tid og sted.

Dansksimulatoren er efter afprøvning ikke fundet velegnet som alternativ til holdundervisning.

Online-platformen ”Holdrum” er etableret, men anvendes kun af en del af kursister og lærere. Systemet er i sin nuværende form for avanceret at anvende for kursisterne på Danskuddannelse 1, og ikke attraktiv for kursisterne i Ungeværket, som er vant til hurtigere og nemmere medier som sms og facebook. Ca. 1/3 af lærerne oplever systemet som kompliceret, tidskrævende og meget lidt brugervenligt.

Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at forsøge at etablere kursistmakkerpar eller kursistmentorer. Vi kan støde på mere eller mindre skjulte opdelinger/modsætninger inden for eller imellem nationalitetsgrupperne, som gør, at vi hellere lader kontakterne udvikles spontant. I stedet støttes op om netværksdannelse gennem fælles aktiviteter. Forberedelse og afvikling af ”Åbent Hus” er eksempel herpå. (Se endvidere ”Videreførelse af mål”).

Effekter

 

Fleksibilitet / Kombination danskuddannelse – arbejde

Brugerundersøgelsen viser, at 91 % af kursisterne er tilfredse med deres skema.

Vi har ikke haft eksempler på, at vi har måttet afvise en kursist, fordi skema og arbejde ikke kunne gå op, men en del kursister vælger (alligevel) at afbryde danskuddannelsen i perioder pga. arbejde.

Undervisningen – udbytte, kontinuitet, ro

Ifølge brugerundersøgelsen er 93 % af kursisterne tilfredse med introduktionen til skolen og den første tid i undervisningen. Endvidere er der ingen udsagn om uro og forstyrrelser pga. det løbende optag og pga. kursister, som kommer senere/går før. Lærerne oplever generelt, at der er en god stemning på holdene og hjælpsomhed i forhold til kursister med fleksible skemaer.

”Holdrum” har et stort potentiale til at kunne give fleksibilitet og kontinuitet for kursisterne, men virker kun i begrænset omfang efter hensigten til at støtte kursister med svingende fremmøde og skiftende behov. Det er generelt de ressourcestærke kursister på daghold, som bruger holdrummene.

Videreførelse /videreudvikling

af mål i 2015-16?

 

Der skal fortsat være fokus på at skabe og vedligeholde en god kultur blandt kursisterne i forhold til ”kommen og gåen”.

Behovet for at tilskynde kursisterne til at hjælpe og støtte hinanden har fået stærkere vægt med den voksende andel af flygtninge, vi har set i 2014 og forudser i nærmeste fremtid. Vores skolementor har etableret en klub/snakkegruppe for syrerne, og hertil er knyttet en frivillig, en syrisk mand, som har boet i Randers i flere år. Flere tiltag under overskriften ”hjælp til selvhjælp” og ”inddragelse af frivillige” er i støbeskeen.

Vi skal overveje fremtiden for ”Holdrum”. Vi skal undersøge, om systemet kan videreudvikles, eller om der findes bedre alternativer.