Indsatsmål og evaluering 2009-2010

Definition af skemaets begreber

Målsætning: Hvad skulle vi nå?

Konkrete aktiviteter: Hvad har vi gjort?

Resultater: Har vi gjort det, vi har sagt, vi vil gøre?

Effekter: Virker det? Får målgruppen noget ud af det?

Videreførelse af mål: Skal vi arbejde videre med dette mål?, afføder opfyldelsen af dette mål nye mål?

1. Afklaring og udslusning til arbejdsmarkedet / Jobguide

Målsætning

Kursisterne afklares og forberedes til arbejdsmarkedet, mens de går på sprogcentret med henblik på, at de hurtigere kommer i job efter endt danskuddannelse eller sideløbende med danskuddannelsen.

Midler/ konkrete aktiviteter

Arbejdsmarkedskursus

Individuel vejledning

Praktik

Fællesmøder med erfaringsudveksling under praktikforløbene

Praktik-marked med fremlæggelse af erfaringer

Resultater

Der er gennemført 6 arbejdsmarkedsforløb for i alt 87 kursister, hvoraf 69 var i praktik, skræddersyet den enkelte deltager – i forhold til uddannelsesbaggrund/ -ønsker, erhvervserfaring og fremtidige job- ønsker.

Effekter

11 er optaget eller har søgt ind på Social- og sundhedsskolen, 4 er optaget på Teknisk skole eller sygeplejeskolen, 9 er startet på VUC eller studieprøveforløb, 29 er i job, evt. i kombination med danskundervisning. Samlet: 77 % er i uddannelse eller arbejde.

15 er i færd med at færdiggøre danskuddannelsen og har ikke supplerende arbejde. 7 er fortsat i en kommunal aktivering, 2 af disse går til dansk sideløbende. 6 er på barsel eller er sygemeldt ved udgangen af forløbet. 6 er flyttet fra kommunen, og der foreligger ingen meddelelse om beskæftigelse.

Af ”bløde effekter” kan nævnes: Praktikken har været realitets-justerende for nogle af deltagerne i forhold til deres indtræden på arbejdsmarkedet. For nogen har det betydet indsigt i, at de har et mangelfuldt sprog, som skal forbedres, før de kan bruge deres faglige kompetencer fra hjemlandet på det danske arbejdsmarked. Det højner helt tydeligt motivationen for yderligere sprogindlæring. Andre har opdaget igennem praktikken, at de må opkvalificere sig fagligt, dvs. tage en uddannelse, for at kunne deltage i alle arbejdsopgaver på arbejdspladsen eller for at få et ønsket arbejde.

Øvrige kursister er blevet inspirerede og motiverede for praktik/aktivering.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2011-12?

Indsatsen har været finansieret af projektmidler fra Integrationsministeriet, og tilbydes fortsat som ekstraydelse, som jobcentrene kan tilkøbe i tilknytning til danskuddannelsen.

2. Udtale og mundtlighed for kursister med særlige vanskeligheder / Sprogpraktik

Målsætning

Asiatiske kursister med udtaleproblemer får styrket deres kommunikative kompetence, således at dårlig udtale ikke er nogen hindring i forhold til at klare sig på arbejdsmarkedet.

Midler/ konkrete aktiviteter

Diagnosticering af udtale- og kommunikative problemer

Udtale-/ kommunikationskursus

Sprogpraktik i rengøringsområdet med evt. efterfølgende ansættelse

Efterværn/mentor. Støtte for den ansatte og virksomheden

Resultater

12 kvinder deltog i forløbet, hvoraf 8 fuldførte. 4 stoppede før afslutning – 1 pga. for meget arbejde (rengøring) sideløbende med skolen, 1 pga. personlige forhold, 1 etablerede egen virksomhed, 1 stoppede i sprogskolen.

Effekter

Af de 8, som fuldførte, har 6 arbejde, 2 vil vente til efter endt sprogskole, men er meget motiverede.

75 % er i arbejde. 16 % venter. 8 % frafald.

Deltagerne har tilegnet sig et større ordforråd og en bedre udtale indenfor rengøringsbranchens ordforråd. Deltagerne er blevet psykisk stærkere og gladere. For 3 kvinders vedk. var det første gang, de var på en dansk arbejdsplads, og 1 kvinde havde aldrig haft arbejde.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2011-12?

I den almindelige danskundervisning bygges der videre på erfaringerne vedr. diagnosticering af udtale- og kommunikative problemer samt metoderne fra udtale-/kommunikationskurset.

Skolen har fortsat mulighed for at sende kursister i sprogpraktik, når der er særligt behov herfor.

3. ”Tjek det ud” – Psykosociale kompetencer i Ungeværket

Målsætning

De unges personlige og sociale kompetencer i en undervisnings- eller arbejdssituation skal styrkes.

Midler/ konkrete aktiviteter

Udvikling og styrkelse af de unges psykosociale kompetencer (forståelse af konflikter, mobning, håndtering af følelser m.v.) inddrages i undervisningen.

Systematisk og målrettet undervisning og træning i sociale færdigheder ved hjælp af undervisningssystemet ”Tjek det ud ”.

Indgreb og konsekvens i forhold til brud på almindelige adfærdsnormer.

Metode- og kompetenceudviklingsforløb samt supervision for underviserne.

Resultater

Der er blevet arbejdsro. Konflikterne er blevet færre og afdæmpede, løses via dialog. Lærerne oplever ikke længere tendens til udbrændthed over et højt konfliktniveau, men har genvundet kontrollen og arbejdsglæden.

Effekter

Kursisterne har taget ”Tjek det ud”- metoderne til sig, og anvender dem i praksis. Kursisterne er blevet fastholdt i undervisningen og har progression. De mest belastede kursister er lykkedes med at bestå den afsluttende prøve.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2011-12?

 Indsatsen fortsættes. Undervisningen i ”Tjek det ud”- metoderne videreføres og tilpasses den aktuelle kursistgruppe.

4. Indslusning af nye kursister

Målsætning

Nye kursister gives den bedst mulige start på sprogcentret.

Midler/konkrete aktiviteter

Brugerundersøgelse om nye kursisters oplevelse af den første tid på sprogcentret i marts 2009.

Udformning af Manual for modtagelse af nye kursister juni 2009.

Brugerundersøgelse i november 2009.

Resultater

Undersøgelserne blev gennemført med 52 kursister i marts og 42 i november.

Manualen, som indeholder procedurer/indsatser fra administration, vejledere og lærere, er implementeret.

Effekter

I marts ligger 79 % af svarene på ”over middel” i tilfredshed.

I november ligger 93 % af svarene på ”over middel” i tilfredshed.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2011-12?

Brugertilfredshedsundersøgelse vedr. aftenundervisningen gennemføres i 2011