Evaluering af aftale 2011-2012

Definition af skemaets begreber

Målsætning: Hvad skulle vi nå?

Konkrete aktiviteter: Hvad har vi gjort?

Resultater: Har vi gjort det, vi har sagt, vi vil gøre?

Effekter: Virker det? Får målgruppen noget ud af det?

Videreførelse af mål: Skal vi arbejde videre med dette mål?, afføder opfyldelsen af dette mål nye mål?

1. Dokumentation og synliggørelse af kvaliteten i arbejdet

Målsætning

Udarbejde en model for, hvorledes kvaliteten i sprogcentrets virksomhed kan dokumenteres og synliggøres – herunder som led i tilsynet med sprogcentret

Midler/ konkrete aktiviteter

Vi har

 • udformet en tilsynsplan
 • beskrevet en række cases for særlig individuel tilrettelæggelse af undervisningen
 • beskrevet en række specialundervisningsforløb
 • medvirket i artikler i Personalebladet og i ”På vej hjem”
 • medvirket i en video fra undervisningen, som er vist på hhv. Randers Kommunes og sprogcentrets hjemmesider
 • offentliggjort resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen på hhv. Randers Kommunes og sprogcentrets hjemmesider
 • lagt en oversigt over sprogcentrets ydelser på hjemmesiden

Resultater

Tilsynsplanen er implementeret. Relevante dele af beskrivelserne ligger på sprogcentrets hjemmeside. 

Effekter

Tilsynet/sekretariatet har fået indsigt i kvaliteten af sprogcentrets opgaveløsning. Borgerne/omverdenen har mulighed for et indblik i sprogcentrets virksomhed.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2013-14?

Vi vil udforme en række videoklip til hjemmesiden, som giver et indblik i hvad der foregår på sprogcentret: visitation, holdundervisning, selvstudier i værksted, prøver, mm.

2. Implementering af interaktive elektroniske tavler i undervisningen

Målsætning

Indføre og implementere interaktive elektroniske tavler i undervisningen

Midler/ konkrete aktiviteter

Vi har

 • udskiftet alle kridttavler med elektroniske tavler
 • gennemført kurser for lærerne, i alt 36 timer over 2 år
 • udformet et intro-kursus for nye lærere
 • etableret en effektiv teknisk support
 • lavet udviklingsarbejde i teamene vedr. pædagogisk udnyttelse af tavlerne

Resultater

 

Alle lærere er fortrolige med tavlen og kan udnytte dens muligheder.

Den tekniske support fungerer fint.

Der er fremstillet en fælles bank af opgaver og materialer til brug på tavlen.

Effekter

Lærere og kursister oplever, at tavlerne giver nye arbejdsmuligheder og gør undervisningen mere spændende og afvekslende.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2013-14?

Lærer-teamene arbejder videre med at udvikle materialer og metoder i forhold til tavlerne. Fortsat erfaringsudveksling i teams og i workshops på tværs af teams.

3. Indførelse af web-baserede holdlister

Målsætning

At begrænse det administrative arbejde i forbindelse med fremmøde-/fraværsregistrering ved at indføre web-baserede holdlister

Midler/ konkrete aktiviteter

Vi har

 • gennemført et pilotprojekt med et lille antal hold og lærere i ét kvartal
 • udformet en manual på baggrund af projektet
 • gennemført et kursus for alle lærere
 • indført det nye program
 • etableret et support- og kontrolsystem

Resultater

Al fremmøde og fravær registreres elektronisk. Her i efteråret 2012 vil kursisterne blive undervist i at melde fravær elektronisk.

Effekter

 

Registrering af fremmøde/fravær i sprogcentrets datasystem er blevet mere effektiv: tager mindre tid, er enklere, dag-til-dag-besked til sagsbehandler, og data har fået en højere sikkerhed. Tidsbesparelsen har gjort det muligt for administrationen at rumme en ny opgave, som vi løser for Jobcentret: registrering af fravær i Opera.

Hurtig besked til kursister ved ændringer, via hold-sms.

Videreførelse /videreudvikling af mål i 2013-14?

Programmets muligheder i forhold til kommunikation mellem lærer og hold og lærere indbyrdes skal undersøges og sammenlignes med et alternativt program, som sprogcentret råder over.