Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Se her hvor tilfredse kursisterne er med skolen

I perioden den 20. maj til den 13. juni 2016 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskab til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Deltagergruppen udgjorde 159 kursister, svarende til 20 % af tilmeldte kursister på sprogcentret. 153 kursister besvarede spørgeskemaet, dvs. en svarprocent på 96 %.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

  • Undervisningen
  • Lokaler og udstyr
  • Bøger og andre materialer
  • Relation til personale og medkursister
  • Informationsniveau

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2016

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel. Sammenholdt med 2014 er 2016-resultatet på samme høje tilfredshedsniveau.

Tema *

2014

2016

Undervisningen i klassen

96 %

98 %

Undervisningsmaterialer (Bøger, it-programmer)

95 %

95 %

De fysiske rammer

95 %

98 %

Relation til medkursister

95 %

94 %

Relation til personale (undervisere, vejledere, reception)

93 %

92 %

Informationsniveau

84 %

85 %

*Tilfredsheden måles som den andel af respondenterne, der har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”.

I undersøgelsen indgik også en række spørgsmål om kursisterne selv, bl.a. blev der spurgt til kursisternes studievaner, erhvervsarbejde og fremmøde:

  • 35 % af respondenterne har erhvervsarbejde ved siden af danskundervisningen.
  • 14 % har været fraværende mindst 5 gange i løbet af en to måneders periode

Sprogcentret vil med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsens resultater arbejde videre med udvikling af kvalitet og indhold i sprogcentrets tilbud. Sprogcentret vil særligt have fokus på at fastholde og udvikle fleksibiliteten i undervisningen for at understøtte kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere vil sprogcentret fortsat udvikle og understøtte de nødvendige rammer for læring, bl.a. ved at understøtte kursisternes sociale trivsel med udgangspunkt i klassen og skolen som en vigtig social sammenhæng