Brugertilfredsheds-undersøgelse 2014

I juni 2014 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskab til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Konklusion: 9 ud af 10 kursister på Sprogcenter Randers er meget tilfredse eller tilfredse med sprogcenteret.

Baggrund

I juni 2014 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskab til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Deltagergruppen udgjorde 240 kursister, svarende til 52 % af tilmeldte kursister på sprogcentret. 160 kursister besvarede spørgeskemaet, dvs. en svarprocent på 67 %.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

 • Undervisningen
 • Mødetider/skema
 • Lokaler og udstyr
 • Bøger og andre materialer
 • Relation til personale og medkursister
 • Studiecentret

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2014

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel:

Tema

Tilfredshed

Undervisningen i klassen

96 %

Udbytte af undervisningen

84 %

Undervisningsmaterialer (Bøger, it-programmer)

95 %

De fysiske rammer

95 %

Relation til medkursister

95 %

Relation til personale

93 %

Informationsniveau

84 %

Tilfredsheden måles som den andel der har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”.

I undersøgelsen indgik også en række spørgsmål om kursisterne selv, bl.a. blev der spurgt til kursisternes studievaner, erhvervsarbejde og fremmøde:

 • 41 % af respondenterne har erhvervsarbejde ved siden af danskundervisningen.
 • 52 % heraf arbejder mindst 37 timer om ugen.
 • 91 % af respondenterne er tilfredse med deres skema.
 • 28 % har været fraværende mindst 5 gange i løbet af en to måneders periode
 • Erhvervsarbejde oplyses som årsag til fravær i 29 % af tilfældene. Herudover oplyses sygdom og børnepasning som de hyppigste årsager til fravær.

Sprogcentret vil med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsens resultater arbejder videre med udvikling af kvalitet og indhold i sprogcentrets tilbud. Sprogcentret vil særligt have fokus på at fastholde og udvikle fleksibiliteten i undervisningen for at understøtte kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere vil sprogcentret fortsat udvikle og understøtte de nødvendige rammer for læring, bl.a. ved at understøtte kursisternes sociale trivsel med udgangspunkt i klassen og skolen som en vigtig social sammenhæng.