Regler for afsluttende prøver i dansk

Generelle regler vedrørende prøver

Kursister og selvstuderende skal i god tid orienteres om:

  • prøvetidspunkter.
  • reglerne om prøver, herunder følgerne af ikke at overholde reglerne om prøver og mulighederne for at klage over prøver og karakterer.

Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren:

  • har tilmeldt sig til prøve senest 10 uger før prøven afholdes.
  • foreviser legitimation med foto udstedt af en offentlig myndighed, herunder f.eks. opholdskort (permanent opholdstilladelse), fremmedpas eller konventionspas.

Prøvedeltagere med handicap kan søge om tilladelse til at blive ligestillet med andre prøvedeltagere. Tilladelsen må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen.

Tilladte hjælpemidler

Skriftlig del

Prøve i Dansk 1, Dansk2 & Dansk3: alle ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøverne i læseforståelse.

Studieprøven: dansk-dansk ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøverne i læseforståelse.

Prøvedeltageren har selv ansvaret for at medbringe de tilladte hjælpemidler og skriveredskaber. Udbyderen skal stille et antal eksemplarer af dansk-dansk ordbøger og danske retskrivningsordbøger til rådighed ved skriftlige prøver.

Udbyderen kan stille øvrige tilladte hjælpemidler, herunder ordbøger i fremmedsprog-dansk, dansk-fremmedsprog og fremmedsprog-fremmedsprog til rådighed i det omfang, udbyderen råder over dem.

Det er tilladt at medbringe hjemmelavede ordbøger, hvis der ikke findes autoriserede ordbøger fra prøvedeltagerens modersmål til dansk og omvendt.

Den prøveansvarlige skal godkende ordbogsmaterialet inden prøven.

Brud på reglerne

Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller et mundtligt prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå, skal lederen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Ved forstyrrende adfærd kan lederen bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Klage over eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver samt klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet kan af prøvedeltageren indbringes for lederen af skolen inden fire uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren, eller prøven har fundet sted.

Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne.