Koordinator / Vejleder. Funktions - beskrivelse

Funktionen som Koordinator er en PM-funktion, som oppebærer funktionstillæg i henhold til overenskomstens bestemmelser (§ 5, stk. 4).

Koordinatoren kan have undervisning eller andre læreropgaver i kombination med PM-funktionen. Den konkrete sammensætning af koordinatoropgaver og undervisning eller andre læreropgaver fastsættes i en dialog mellem ledelse og koordinator. Opgavefordelingen kan løbende drøftes med henblik på at sikre et rimeligt forhold mellem arbejdsmængde og arbejdstid. Koordinatorerne styrer selv, at den samlede arbejdstid gennemsnitligt holdes inden for normal tid.

Koordinatorens opgaver omfatter (se også ”Selvstyrende team”):

Vejlederopgaver

1)      visitation samt udarbejdelse af plan for danskforløbet: kursistens program/skema

2)      samarbejde med evt. sagsbehandler om den enkelte kursists danskforløb

3)      opfølgning på kursistens danskforløb, herunder ad hoc samtaler, status- og trekantsamtaler med kursisten og samarbejde med lærer og sb./Jobcenter

4)      vejledning i forhold til prøver, herunder af selvstuderende (afholdelse af infomøde)

Koordinatoropgaver

1)      koordinering og forberedelse i forhold til teamets selvstyre-opgaver (se ”Selvstyrende team”) herunder: sammensætning af undervisningstilbuddet for den enkelte kursist

2)      skemalægning og -ændringer i forbindelse med ændringer i normeringen (i samarbejde med souschef)

3)      indplacering af nye kursister

4)      overvejelser i forbindelse med den enkelte kursists progression

5)      materialebudget

6)      planlægning, koordinering og afholdelse af (mundtlig) modultestning

7)      udarbejde særlige tilbud samt skrive ansøgninger til puljer i samarbejde med ledelsen

8)      møder med ledelsen (koordinatormøder m.v.):

a)      problemdiagnosticering og – løsning

b)      progression – økonomi

9)      medvirke ved tilrettelæggelse af arrangementer (SC-møder og andre møder)                                      

Udvidet undervisning

En del af koordinatorens arbejde anses for udvidet undervisning. Disse timer regnes med i undervisningstiden ved beregning af undervisningstillæg.

I forhold til 1,00 koordinatorstilling sættes den udvidede undervisning til 314 timer om året.

 

Selvstyrende teams

Teamene varetager en række selvstyreopgaver. Visse opgaver vil blive varetaget af administration og koordinator (se nedenfor).

Koordinatorens hovedopgave er at koordinere de selvstyrende opgaver i teamet samt visitere og vejlede kursisterne om deres danskforløb og samarbejde med sagsbehandlere herom (se side 2).

Selvstyreopgaverne er:

1)      Planlægning af undervisningstilbuddet på den enkelte uddannelse, herunder evt. indhold og materialer på hvert modul, samt projektarbejde, CV/jobansøgning osv., herunder planlægge aktiviteter på tværs af uddannelserne/holdene.

Ledelsen (Souschef) fordeler lærerne på teamene/projekter m.v. samt fordeler/bemander i samarbejde med koordinatorerne undervisningsopgaver, der kommer til i løbet af året.

2)      Skemalægning og holddannelse.

a)      Planlægning af den enkelte lærers arbejdsopgaver/skema så lærerens årsnorm opfyldes. (Pt. Souschef). Lærerne udfylder ønskeseddel før hvert semester.

b)      Teamet fordeler kursisterne på et antal hold, så normeringen så vidt muligt overholdes. Herefter godkender Souschef

c)       Souschef beregner teamenes lærernormering ca. 1 gang om måneden på baggrund af antallet af kursisttimer og nøgletal for holdgennemsnit og lærerdækning og tager sammen med teamet / koordinatoren stilling til oprettelse af nye hold eller evt. sammenlægning af hold.

d)      Skemalægning på baggrund af ønskesedlerne, lærernormeringen og fordeling af lærerne på opgaverne/holdene samt fordelingen af hold og aktiviteter på lokaler. (Skemalægningen varetages pt. af Souschef for at få et samlet overblik over lokaleanvendelsen).
Skemaforslagene høres i teamene. (Når/hvis skemalægning overgår til teamet igen: Souschef assisterer med skemalægningen, hvis der er behov herfor).

3)      Kontrol med og overvejelser i forhold til den enkelte kursists timeforbrug i forhold til progression og beståelse af test. Det er et område, som vi fortsat skal have særligt fokus på. Det sker i samarbejde mellem ledelse og koordinatorer/teams.

4)      Styre og prioritere anvendelsen af eget materialebudget inden for hvilket man har mulighed for at ønske/bestille materialer til den fælles materialesamling hos bibliotekar.

5)      Modultestning.
Lærerne i teamet indstiller kursisterne til modultest, og koordinatoren planlægger og afholder testene.

Koordinatorens arbejde:

 1. Lave dagsordener til de fælles teammøder (indsamle punkter/emner, holde styr på og huske ting, der skal informeres om eller drøftes og opgaver, der skal gøres, - have fingeren på pulsen). Herunder: være tovholder på kontinuerlige processer og forløb og på teamets funktion (teamudvikling). Tage beslutningsreferater fra møderne (det kan også være en lærer).
 2. Visitere og planlægge den enkelte kursists skoleforløb/uddannelsesplan sammen med kursisten og i samarbejde med evt. sagsbehandler.
 3. Indføre og vedligeholde kursistens data i LUDUS.
 4. Kontinuerlig opfølgning på den enkelte kursists forløb.
 5. Samarbejde med andre eksterne parter: Jobcenter, UU m.fl.
 6. Være tovholder på opgaven med at holde øje med kursisternes progression og beståelse af test i forhold det modtagne antal timer, foreslå ændringer i kursistens program, evt. foreslå problemafdækning, test, behandling, udmeldelse, pause, eksternt tilbud osv. Møder med ledelsen herom.
 7. Lave forslag til opgavefordeling og skema på baggrund af lærernormering og drøftelse med teamet om ønsker (I samarbejde med Souschef).
 8. Koordinatormøder ca. 1 gang månedligt med ledelsen.
 9. Planlægge modultest – (se side 1, pkt. 5).
 10. Udvikling af særlige tilbud, opsøgende arbejde o.a. i samarbejde med ledelsen.
 11. Medvirke ved planlægning og gennemførelse af møder (SC- møder o.a.)